Voor Nederlands scroll down

Guarantee - Warrenty

 • What kind of warranty does Le Petit Tom ® offer on its  brand products?
  • We stand behind our products and we take great pride in the quality of the craftsmanship of each and every item we produce. We therefore warrant all of our products against defects in materials and workmanship for 1 year from initial date of purchase with proof of purchase.
   An exception applies to zippers, clasps and buckles, for which warranty is 6 months.
   This guarantee does not affect the legal guarantee which you are entitled as a consumer.
   ** Please Note: this warranty does not cover damages caused by improper care, accidents, normal wear and tear or the natural breakdown of materials (i.e. zipper wear). Proof of purchase necessary.
   *All defective products will need to be returned for evaluation. All defective items returned for warranty service will be replaced at our discretion. Shipping charges may apply to products returned and deemed not defective. Warranty does not apply to items bought at sample sales or unauthorized retail outlets.

Have you found any defect of your shoes or bag then you're dealing with a user complaint or a factory complaint. Factory Complaints are complaints that due to a manufacturing defect from the manufacturer. Complaints caused by improper use or intensive use complaints and are not covered by the warranty. If you are unsure whether a complaint falls under the warranty then bring the following warranty conditions into consideration. De warranty covers up to 6 months after purchase. On Sale items can not be guaranteed.
Manufacturer Conditions
Please keep your receipt carefully. Complaints are only processed with receipt. A bank statement is not enough unfortunately, this does not contain the specific information for our computerized inventory system. 
Wear parts such as soles and heels of shoes always fall outside the warranty, these are user complaints. Careless use can cause irreversible damage in a very short time.
Broken stitching. Recover a seemingly innocent evil as a loose stitching immediately before the shoe or bag can not be recovered anymore. Regular maintenance and cleaning of the shoes, the shoes and stitching stay smooth and significantly extend the service of life.
Damage to zippers and heel area ar not covered by the guarantee, these are use complaints. Damage to zippers and the heel of the shoes are often due to the haste or not the right way of putting on and  pulling up zipper of the shoes (this can be seen on the shoes). A collapsed heel caused by the heel (heel reinforcement) of the shoe occurs when standing on the heel reinforcement when putting on the shoes. Such damage is irreparable and not covered by the warranty.
Bald (wear) of noses is not covered under this warranty and are using complaints. Leather is processed in different ways to its characteristic look. Each leather type has its own characteristics and requires specific maintenance. Damage to special processed leathers such as metallic leather and patent leather are difficult to update than leathers with a less exclusive look. Cracks in leather are the result of no or insufficient maintenance with Paint Spray.
Emission of shoes, bags  and clothing is not covered by warranty. Due to the strict EU requirements mainly tanning and dyeing under different environmental friendly water-based paints used with this nasty side. To avoid the issue of clothing shoes and bags (especially light colors), you first need to wash new clothes. It is, however, no guarantee that the clothing will no longer issue. For issued from clothing to shoes and bags we take no complaints pending.
Wear due to excessive perspiration covered by the guarantee. Perspiration is comprised of various wastes from our body which has a corrosive effect on the leather, the leather will be hard and stiff with the result that the leather soles will crack or peel off. When excessive sweating is important that the shoes after wearing enough time to 'breath' to come and serve more frequently with a nourishing cream shoe polish treatment. Exchange your regular shoes for another pair!
General: As stipulated in the Civil Code, you must provide us with the opportunity to establish within a reasonable period by the manufacturer to discuss and possibly repair (have) run. Your advantage is that any repairs quickly and expertly so that we can perform the time you get your shoes to be missed  into a minimum.
Of course, despite your careful use still happen that a pair of shoes does not meet your expectations.
This can be the cause the shoes or bag have been used other then the purpose for which they are made, and / or not properly maintained. This can often be seen 'on the shoes. It may be that the complaint will not ( or no longer) falls under the warranty.
The product itself is guaranteed by us. Please contact us : email info@lepetittom.nl

NEDERLANDS

Welke garantie heeft Le Petit Tom ® op de producten van het eigen merk?
Wij staan ​​achter onze producten en we zijn trots op de kwaliteit van het vakmanschap van elk item dat we produceren. Wij garanderen dan ook al onze producten tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende 1 jaar op tassen van eigen merk vanaf de eerste datum van aankoop met het aankoopbewijs. Een uitzondering hierop geldt voor ritsen, sluitingen en buckles, waarvoor een garantietermijn geldt van 6 maanden. Deze garantieregeling doet niets af aan de wettelijke garantie waarop u als consument recht heeft. Voor schoenen is de wettelijke garantie ook 6 maanden** Let op:. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door slecht onderhoud, ongelukken, normale slijtage of het natuurlijke afbraak van materialen (dwz rits slijtage). Aankoopbewijs is nodig.
* Alle defecte producten zullen moeten worden teruggestuurd voor evaluatie. Alle defecte items geretourneerd voor de service garantie worden bekeken en zullen naar ons eigen goeddunken worden vervangen. Verzendkosten worden in rekening gebracht voor producten die worden geretourneerd die niet defect worden geacht. Garantie is niet van toepassing op items gekocht bij sample sales of onbevoegde verkooppunten.

Heeft u een defect aan uw schoenen ( of tas) geconstateerd dan kunt u te maken hebben met een gebruikersklacht of een fabrieksklacht. Fabrieksklachten zijn klachten die te wijten zijn aan een productiefout bij de fabrikant. Klachten die ontstaan door verkeerd of intensief gebruik zijn gebruiksklachten en vallen niet onder de fabrieksgarantie. Twijfelt u of een klacht onder de fabrieksgarantie valt dan brengen onderstaande fabrieksgarantievoorwaarden wellicht meer duidelijkheid.De garantie geldt tot 6 maanden na aankoop. Op uitverkoopartikelen geldt geen garantie.

 Fabrieksgarantievoorwaarden

 1. Bewaart u zorgvuldig uw aankoopbon. Klachten worden uitsluitend op vertoon van deze aankoopbon in behandeling genomen. Een bankafschrift volstaat helaas niet, hierop staan niet de specifieke gegevens voor ons geautomatiseerde voorraad systeem. Tip! Laat u registreren in ons kassasysteem, al uw aankopen staan dan op uw postcode geregistreerd.
 2. Slijtage onderhevige onderdelen zoals zolen en hakken van schoenen of bodem en handvaten van tassen, vallen altijd buiten de garantie, dit zijn gebruiksklachten. Door onzorgvuldig gebruik kunnen binnen zeer korte tijd onherstelbare beschadigingen optreden.
 3. Kapotte stiknaden. Laat een op het oog onschuldig euvel als een los stiksel meteen herstellen voordat de schoen lof tas later niet meer te herstellen valt. Regelmatig onderhoud en poetsen van de schoenen/tas houdt de schoenen/tas en stiknaden soepel en verlengen aanzienlijk de levensduur.
 4. Beschadiging aan ritsen en hielpartij vallen buiten de garantie, dit zijn gebruiksklachten. Beschadiging aan ritsen ( ook van tassen) en de hielpartij van de schoenen zijn vaak te wijten aan het haastig dan wel niet op de juiste wijze aan en uittrekken van de schoenen (dit valt af te lezen aan de schoenen). Een ingezakte hielpartij ontstaat doordat op het contrefort (hielversteviging) van de schoen is gestaan. Dergelijke beschadigingen zijn onherstelbaar en vallen buiten de garantie.
 5. Kaal worden (slijtage) van neuzen van schoenen of bodems en handvaten van tassen valt niet onder de garantie dit zijn gebruiksklachten. Leder wordt op verschillende manieren bewerkt om het zijn karakteristieke uitstraling te geven. Iedere ledersoort heeft zo zijn eigen eigenschappen en vergt een specifiek onderhoud. Beschadigingen aan speciale bewerkte ledersoorten als bijvoorbeeld metallic leder en lakleder zijn lastiger bij te werken dan ledersoorten met een minder exclusieve uitstraling. Barstjes in lakleder zijn het gevolg van niet of onvoldoende onderhoud met  Lakspray.
 6. Afgeven van schoenen, tassen en kleding valt niet onder de garantie. Door de strenge EU eisen aan voornamelijk het looi en verfproces worden onder ander milieu vriendelijke verven op waterbasis gebruikt met deze vervelende bijkomstigheid. Voor het voorkomen van het afgeven van kleding op schoenen en tassen (vooral bij lichte kleuren) geldt dat u eerst nieuwe kleding dient te wassen. Het is echter geen garantie is dat de kleding niet meer zal afgeven. Voor afgegeven van kleding op schoenen en tassen nemen wij geen reclamaties in behandeling.
 7. Slijtage door overmatige transpiratie valt buiten de garantie. Transpiratievocht bestaat uit verschillende afvalstoffen uit ons lichaam welke een bijtende werking hebben op het leder, het leder zal hard en stug worden met het gevolg dat het leder gaat barsten of zolen gaan loslaten. Bij overmatig transpireren is het van belang dat de schoenen na het dragen voldoende tijd krijgen om ‘op adem’ te komen en dienen vaker met een voedende schoencrème behandeld te worden. Wissel regelmatig uw schoenen voor een ander paar!
 8. Algemeen: Zoals bepaald in het burgerlijk wetboek dient u ons in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn met de fabrikant te overleggen en eventueel een reparatie uit te (laten) voeren. Uw voordeel is dat wij een eventuele reparatie snel en deskundig uit kunnen voeren zodat wij de tijd dat u uw schoenen moet missen tot een minimum kunnen beperken.

Natuurlijk kan het ondanks uw zorgvuldige gebruik toch eens gebeuren dat een paar schoenen niet aan uw verwachtingen voldoen.

Dit kan als oorzaak hebben dat de schoenen of tas anders gebruikt zijn als het doel waar ze voor gemaakt zijn, en/of niet goed zijn onderhouden. Dit valt vaak ‘af te lezen’ aan de schoenen. Het kan zijn dat de klacht hierdoor niet (meer) onder de fabrieksgarantie valt.

Ook het product zelf wordt door ons gegarandeerd. Neem contact op met ons middels de e-mail info@lepetittom.nl